REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób

sprzedaży prowadzonej przez Magdę Borowiak-Wróblewską

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szybkie

Metamorfozy Magda Borowiak-Wróblewska z siedzibą w Warszawie,

za pośrednictwem sklepu internetowego fotowolf.pl (zwanego dalej:

Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki

świadczenia przez Magdę Borowiak-Wróblewską prowadzącą

działalność gospodarczą pod firmą Szybkie Metamorfozy Magda

Borowiak-Wróblewska z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych

drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu

Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru

określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje

Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych

wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie

Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do

Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,

uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez

Klienta Rejestracji.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego

ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub

innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta

w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty

elektronicznej Klienta.

9. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane,

pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych,

jakie są dostarczone przez Klienta w celu zamieszczenia ich na

zamawianym Towarze.

10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób

określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta

ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

13. Sprzedawca - oznacza Magdę Borowiak-Wróblewską prowadzącą

działalność gospodarczą pod firmą Szybkie Metamorfozy Magda

Borowiak-Wróblewska z siedzibą w Warszawie (02-904), NIP:

6961293503, REGON: 141904577, wpisaną do Ewidencji

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st.

Warszawy pod numerem 490312; e-mail: pawel@fotowolf.pl, będącą

jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod

którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające

w domenie fotowolf.pl.

15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą

elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między

Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa

autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego

domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do

wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie

Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć

prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach

prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do

podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich

może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny

z Regulaminem.

2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za

pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako

zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie

Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych

Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach

stosowanych w sieci Internet.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony

Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania

niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność

Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami

zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem

postanowień §4 Regulaminu.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie

na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego

było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich

popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,

typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne

wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony

Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co

najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera

11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,

akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu

jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu

1024x768 pikseli.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu

korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,

konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty

elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,

konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty

elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.

6. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do

jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę,

mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu

Internetowego.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze

bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu

Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych

świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,

dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub

uzasadnione interesy Sprzedawcy.

8. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu

Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne

wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu

prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która

naruszałaby interes Sprzedawcy.

9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet

i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może

się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów

przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować

właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej

zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy

antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą

o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać

Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień

w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu

i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do

Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się

w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala

indywidualne Hasło.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem

poniższych zasad:

a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza

rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny

dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym

Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji

wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się

z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza

rejestracyjnego;

d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego

powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą

elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi

prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta

woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta

Klienta;

e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu

realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie

z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych

osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do

treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest

równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta

postanowień Regulaminu;

b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych

Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu

świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem

zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty

elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji,

informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

6. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim

przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych

osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub

przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na

przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

uwzględnia, iż:

a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo

dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez

zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie

informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców

współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej

Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient

otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie

Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,

zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta

i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za

wyjątkiem Loginu.

9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania

poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie

zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło

znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma

obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy,

z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji

Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując

odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym

korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści

zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku

zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci

zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających

do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią

oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie

zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży

Towarów.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7

(siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez

telefon w Dni Robocze w godz. 9-19.

4. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest

zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod

danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu.

Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu

w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa

zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy.

Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola

w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia

do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz

łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego. W tym

celu, Klient kompletując wstępne zamówienie, może wybrać Towar,

którym jest zainteresowany spośród przedstawionych przez

Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, określając jego

właściwości lub nadając cechy ściśle związane z jego osobą,

w szczególności: rodzaj, formę, materiał oraz kształt Towaru lub

Materiały jakie mają być użyte do wyprodukowania Towaru. Klient po

skompletowaniu wstępnego zamówienia składa Sprzedawcy

zapytanie o wycenę przesyłając wiadomość elektroniczną na podany

przez Sprzedawcę adres e-mail. Przez wysyłanie wiadomości

elektronicznej do Sprzedawcy, Klient składa zapytanie o bezpłatny

projekt obejmujący wstępne zamówienie.

6. Sprzedawca po otrzymaniu wstępnego zamówienia przesyła do

Klienta projekt Towaru w formie pliku graficznego, zgodnie ze

wstępnym zamówieniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej,

podając możliwe formy płatności oraz Dostawy. Klient może

zaakceptować przesłany projekt lub go odrzucić poprzez wysłanie

wiadomości drogą elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybrany

sposób Dostawy oraz formę płatności. Klient składa w ten sposób

zamówienie. Każdorazowo przed wysyłaniem zamówienia do

Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz

łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

7. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,

praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do –

odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności

przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw

pokrewnych, które składają się na Materiały;

b) przesłanie przez Klienta do Sprzedawcy Materiałów

zawierających dane osobowe, wizerunek oraz informacje

dotyczące osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny

oraz za zgodą osób, których one dotyczą.

8. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

przez telefon wykorzystując do tego numer telefoniczny podany

przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa

zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy w szczególności

nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie

Internetowej Sklepu oraz jego ilość. Następnie, po skompletowaniu

całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę

płatności. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia

przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej

wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu

Dostawy.

9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy

oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem

zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez

Klienta zamówienia.

11. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres

poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy

o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 9.

12. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta,

jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak

Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od

dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym

na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą

elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

13. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn,

o których mowa w §5 ust. 12, Sprzedawca może zaproponować

Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta

zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest

możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta

zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim

nie jest ona możliwa);

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji

zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa

(wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana

zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie

ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem

zamówienia).

14. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym

Towarze:

a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych

polskich;

b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których

Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych,

jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

15. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru

zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania

zamówienia przez Klienta.

Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży w przypadku

złożenia zamówienia indywidualnego, jest cena Towaru zawarta

w wiadomości elektronicznej przesłanej do Klienta przez Sprzedawcę

zgodnie z §5 ust. 6.

16. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest

każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru

formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia, o którym mowa w §5

ust. 6, określana jest każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia

zamówienia przez Sprzedawcę o którym mowa w §5 ust. 11.

17. Klientom składającym zamówienia w Sklepie Internetowym przez

telefon, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia

podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po

skompletowaniu całości zamówienia i dokonaniu przez Klienta

wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności zgodnie z §5

ust. 8.

18. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione

Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po

wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu

Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka

zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

19. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za

część zamówienia przy odbiorze.

20. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres

poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie

przesyłki przez Sprzedawcę W szczególności, zmiany mogą dotyczyć

zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części

zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze

VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do

zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem

przesyłki przez Sprzedawcę może wpłynąć to na przedłużenie czasu

realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części

zamówienia, jeżeli zapłata został dokonana przez Klienta z góry,

zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14

(czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

Zasady zwrotu należnci Klientom określono w §7 i §8 poniżej.

21. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu

informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do

realizacji zamówienia.

22. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem

Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

23. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres

poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie

przesyłki przez Sprzedawcę.

24. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób

przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika

Dostawcy.

25. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego

protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

26. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy,

zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą

dostarczane Towary.

27. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego

adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,

pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego

odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez

Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą

elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin

i koszt Dostawy.

§ 6 Reklamacje i gwarancje

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową

w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem

przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient będący Konsumentem

obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej

niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia

stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do

reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go

o sposobie dalszego postępowania.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub

dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem

zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres

Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty

przesyłki.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca

naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na

pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na

znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta,

obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od

umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14

(czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony

zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją

udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.

Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek

sprzedawane produkty.

6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub

producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać

reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko

pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według

swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu

gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec

Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku

z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona

w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny

Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć

swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni

rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty

elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży

bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest

przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest

uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu

zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

(czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo za

pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres

Sprzedawcy.

3. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat

należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy,

niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

5. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy sprzedaży

jeśli jej przedmiotem jest świadczenie o właściwościach określonych

przez Klienta będącego Konsumentem w złożonym przez niego

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia

indywidualne).

§ 8 Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14

(czternaście) dni w przypadku:

a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia

opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku

zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego

Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;

c) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży

w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.

2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej

zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje

zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za

pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu

z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta

do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego

lub przekazu pocztowego.

b) w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sprzedawca dokonuje

zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za

pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu

z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta

do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego

lub przekazu pocztowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności

lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta

na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania,

o których mowa w §8 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy

wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie

niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu.

Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie

dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez

Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub

przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim

przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 9 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi

nieodpłatne:

a) Prowadzenie Konta Klienta;

b) Newsletter;

c) Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych

Sklepu;

2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na

dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,

form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych

wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas

Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym

lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym

celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na

Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza

rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną

na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym

potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres

poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej

zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie

Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do

wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,

w szczególności:

a) informację o nadawcy;

b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi

nieodpłatnej Newsletter.

8. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach

Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez

Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych

i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności

Towarów.

9. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje

dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie

wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane

z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie

podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby

teleinformatyczne.

10. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,

praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do –

odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności

przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw

pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej,

o której mowa w §9 ust. 8 powyżej, danych osobowych,

wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło

w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one

dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych

Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do

ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami

niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej

o której mowa w §9 ust. 8 powyżej, danych osobowych osób

trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez

wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej

o której mowa w §9 ust. 8 powyżej treści o charakterze

reklamowym i/lub promocyjnym.

12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez

Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie

z §11 Regulaminu.

13. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania

z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §9 ust. 8 powyżej treści, które

mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia

dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa

związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną

praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub

mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną

do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje

(np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie

uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre

obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub

obyczajowe.

14. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 ust. 1

Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania

lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach

korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §9 ust.

8, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając

się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów

stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego

Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie

prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

15. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez

Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.

16. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania

Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem

odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej

wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji

odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

17. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Towarach na

Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega

na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych

Stronach Internetowych Sklepu.

18. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie

usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania

usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte

do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

19. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na

szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta

przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy

zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej

Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do

Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa

przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę

zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany

przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów

zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca

ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia

szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

będącego Przedsiębiorcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub

nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną,

jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności

operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy

telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi

jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których

pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak

również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne

działanie lub zaniechanie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub

utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające

z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę

przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie

(niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak,

jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie

jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub

przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód

spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów,

w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub

Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy

Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść

publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa,

dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania,

zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną

prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić

Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje

niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony

Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych

Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach

świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub

w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest

Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na

podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie

w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych

w Regulaminie.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest

przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

Osobowych.

4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu

dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych

w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia

Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie

i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia

bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo

dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych

z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia

Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych

osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec

Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie

danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności

i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada

wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym

dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych

osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych,

przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie

bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza

zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub

instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie

Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na

wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu,

w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym

ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych,

ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów.

Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu

i nie zawierają danych osobowych Klientów.

10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas

korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu,

zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym

urządzenia końcowego Klienta.

11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron

Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie

powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych

Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych

urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c) statystycznym.

13. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce

internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje,

że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub

uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

§ 13 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,

z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę

przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie

usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania

usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji

na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy

z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia

woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas

Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu

Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy

Sklepu Internetowego.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

stron Sklepu Internetowego.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy

Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę

na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie

Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu

i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego

przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś

Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą

elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę

poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez

nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej

zestawienie zmian Regulaminu.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej

nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed

wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie

akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić

o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty

poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje

rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed

dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu,

który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy

sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych

na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.


Fototapety w programie o wnętrzach