Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z serwisu fotowolf.pl (dalej „Serwis”). Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723 ze zm.) (dalej „Ustawa”) jest Magda Borowiak-Wróblewskaprowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Szybkie Metamorfozyz siedzibą w Warszawie 02-904, przy ul. Bernardyńskiej 9 lokal 16, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. ST. Warszawy pod numerem 490312, NIP 6961293503 (dalej „ADO”).

Informujemy jednocześnie, że podanie danych jest dobrowolne, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@szybkiemetamorfozy.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Kilka pojęć związanych z ochroną danych osobowych:

Dane osobowe – informacje pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby.

Administrator danych osobowych – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych, w skrócie ADO 

Przetwarzanie danych osobowych – to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, ujawnianie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie. 

Inspektor ochrony danych osobowych – osoba, której ADO powierzył nadzór nad dbaniem o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez ADO. 

Podmiot przetwarzający – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ADO. 

Odbiorca – podmiot, któremu ADO ujawnia dane osobowe. 

Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby w formie oświadczenia lub wyraźnego działania stanowiące przyzwolenie na przetwarzanie jej danych osobowych. 

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa danych prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do Serwisu. Gromadzenie danych osobowych.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: korzystania z przeglądarki internetowej oraz włączenia obsługi JavaScript i plików Cookies. Na potrzeby korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, takich jak np. uzyskiwanie indywidualnych odpowiedzi na zadawane pytania czy pobieranie dostępnych w Serwisie materiałów konieczne jest podanie informacji obowiązkowych w szczególności takich danych jak: imię i nazwisko, adresu e-mail i/lub numer telefonu.

Aby korzystać z wymienionych funkcjonalności konieczne jest: 

 • potwierdzenie zapoznania się z informacją na temat ochrony danych osobowych, 
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu zbierania informacji o użytkownikach przez ADO oraz komunikacji z użytkownikiem.

Podanie powyższych informacji jest dobrowolne. Podane informacje, poza wykorzystywaniem w celu umożliwienia korzystania ze wskazanych powyżej funkcjonalności Serwisu, używane są w celu: 

 • obsługi próśb o pomoc techniczną, 
 • prowadzenia badań wewnętrznych służących ulepszeniu funkcjonowania Serwisu, 
 • zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych i Serwisu, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć,

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawy. W każdym czasie użytkownikowi Serwisu, który udostępnił ADO swoje dane, przysługuje prawo do wglądu do ich wglądu, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenia w tym celu należy przesyłać na adres e-mail: info@szybkiemetamorfozy.pl

Dane osobowe użytkowników korzystających z Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji przewidzianych prawem. 

Bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i posiadające odpowiednie upoważnienia osoby zajmujące się obsługą witryny Serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Twoje uprawnienia wobec ADO w zakresie przetwarzanych danych?

Administrator danych osobowych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. 

 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez ADO albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania; 
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania Twoich danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie; 
 • prawo do ich przenoszenia; 
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

Zwracamy uwagę, że pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

 

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Serwisie przysługują ADO. Serwis podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) 

Treści i materiały zamieszczane w Serwisie oraz sam Serwis stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia ADO kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Serwisie jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu, określonych w Prawie autorskim. 

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Serwisie w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw ADO i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez ADO stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym. 

Pozostałe informacje

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez jej zamieszczenie w Serwisie w nowym brzmieniu. Użytkowników Serwisu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Serwisie.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań związanych polityką prywatności. Poniżej znajdą Państwo niezbędne dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 

email: info@szybkiemetamorfozy.pl

dane firmy: Szybkie Metamorfozy Magda Borowiak-Wróblewska


Fototapety w programie o wnętrzach